+

Outsourcing IT

Obsługa informatyczna firm

Potrzebujesz opieki informatycznej?
Wynajmij naszych pracowników.
Zadzwoń by dokonać wyceny.
Najlepsi specjaliści w kraju!

Bezpośredni telefon kontaktowy

507 250 000

© 2002-2018 Outsourcing IT

Centra outsourcingowe

Zebra Tower
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Meduza M65
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

Centrum Biznesu
ul. Chorzowska 6
40-101 Katowice

Heritage Gates
ul. Rzeźnicza 28,29,31
50-130 Wrocław

Oliwia Gate
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Toruński Inkubator
ul. Łokietka 5
87-100 Toruń

Malta Office Park
ul. Abpa. Baraniaka 88E
61-131 Poznań

Centrum Szkoleń
ul. Lipowa 4
20-027 Lublin

Lastadia Office
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Co to jest Outsourcing

Definicja outsourcingu

Outsourcing [wym. autsorsing, outsorcing] wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny i resourse - zasoby, zapasy, dostępne środki. W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

Kluczową rolę w definicji outsourcingu odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej funkcji. Odróżnia on bowiem outsourcing od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje instrukcje od zleceniodawcy jak zadanie ma być wykonane. W outsourcingu Zleceniodawca oczekuje określonych wcześniej wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje wyłącznie w gestii wykonawcy.

Cel outsourcingu

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten ogólny cel składają się różnorodne strategiczne cele cząstkowe. Główny cel strategiczny to skoncentrowanie się firmy na działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu następuje zwiększenie swobody doboru partnerów i warunków współdziałania z nimi.

Swobodny dobór partnerów pozwala uzyskać dostęp do know-how niemożliwego do osiągnięcia własnymi siłami. Redukcja problemów operatywnych, następująca w wyniku outsourcingu, umożliwia kierownictwu firmy koncentrację na problemach strategicznych. Spowoduje to lepszą realizację celów rynkowych, np. poprawę pozycji rynkowej, zwiększenie skali jego działalności, dywersyfikację lub koncentrację rynkowej działalności.

Prowadzi to do lepszej realizacji celów ekonomicznych: zwiększenie przychodów, redukcje kosztów, a co za tym idzie poprawa wyników ekonomicznych i ograniczenie ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje redukcja struktury organizacyjnej firmy, a w ślad za tym uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych skutkujące automatycznie poprawą zarządzania.

Przy pomocy outsourcingu osiągnięte mogą być także cele motywacyjne. Dzięki outsourcingowi następuje bowiem obiektywizacja wyników ekonomicznych, upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego oraz rozwój przedsiębiorczości.

Przedstawiona powyżej różnorodność celów outsourcingu wskazuje, że cele te nie mogą być zredukowane wyłącznie do celów ekonomicznych, a zwłaszcza jak to się powszechnie uważa, do redukcji kosztów. Redukcja kosztów jest ważnym, lecz nie jedynym celem podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych.

Rodzaje outsourcingu

Rodzaje outsourcingu możemy podzielić na dwie grupy:

 • Outsorcing pełny (strategic outsourcing) - np. outsourcing informatyczny, którego zadaniem jest przejęcie wyselekcjonowanych obszarów lub całej infrastruktury IT Klienta. W ramach tego typu kontraktu często dochodzi do przejścia części pracowników instytucji zlecającej oraz odkupienia środków trwałych będących w jej posiadaniu.
 • Outsourcing selektywny - to również outsourcing informatyczny, który polega na wydaniu pozwolenia firmie zewnętrznej na kontrolę wybranych rodzajów outsourcingu IT. Głównie chodzi tu o zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym czy infrastrukturą internetową.

W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami przedsięwzięć outsourcingowych, które mogą różnić się między sobą z punktu widzenia następujących kryteriów:

 • celu wydzielenia usług outsourcingowych;
 • rodzaju wydzielanych funkcji;
 • zakresu wydzielenia usług;
 • trwałości wydzielania;
 • formy podporządkowania wydzielonej działalności.

Biorąc pod uwagę cel wydzielenia można mówić o outsourcingu: naprawczym, dostosowawczym i rozwojowym. Przedmiotem outsourcingu mogą być różne funkcje przedsiębiorstwa realizowane w jego strukturze organizacyjnej. Możemy mieć więc do czynienia z outsourcingiem funkcji: podstawowych, pomocniczych, kierowniczych. Poszczególne rodzaje outsourcingu są ze sobą powiązane i w szerszym pojęciu mogą mieć zastosowanie w rożnych dziedzinach takich jak:

 • kompleksowe usługi informatyczne;
 • usługi internetowe (marketing internetowy, promocja marki);
 • usługi marketingowe - call center;
 • usługi szkoleniowe (np. szkolenia kadr);
 • zarządzanie projektami w zakresie controllingu;
 • usługi księgowe (przetwarzanie danych w rachunkowości);
 • usługi finansowo analityczne;
 • zarządzania jakością;
 • zarządzanie projektami w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji;
 • zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej;
 • zarządzanie personelem (siła robocza, zatrudnienie);
 • zarządzanie dokumentami i ich obiegiem;
 • administracja i zarządzanie (np. utrzymanie czystości);
 • usługi transportowe, dystrybucja, logistyka;
 • usługi ochrony mienia, monitoring;
 • ...oraz wiele innych;

Zalety i wady outsourcingu

Zalety outsourcingowe

W zależności od sfery działalności firmy, outsourcing może przynosić następujące korzyści:

 • Obniżenie (ograniczenie) kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy - począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych a skończywszy na zużyciu energii. To także pozbycie się kłopotów związanych z inwestycją w nowoczesne systemy finansowe i eliminacja problemów kadrowych – np. budowania zespołu księgowego.
 • Powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle naszych pracowników. Firma outsourcingowa wykonując podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo.
 • Uzyskamy większą stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi naszej firmy - brak uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
 • Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
 • Umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.
 • Możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu pracy specjalista korzysta ze stanowiska pracy, oprzyrządowania i oprogramowania firmy outsourcingowej.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • Nie występuje uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych konfliktów czynić duże szkody w firmie. Zagrożenie takie nie istnieje w przypadku obsługi przez firmę outsourcingową.
 • Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych, co jest szczególnie ważne w przypadku takim jak outsourcing informatyczny.
 • Uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwia koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy.
 • Pozwala utrzymać pożądany poziom etatów, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
 • Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz.
 • Zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi.
 • Może wpłynąć na wyraźne zmniejszenie wysokość inwestycji, bo płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę. W każdym razie nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing.
 • Ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej.
 • Możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji.
 • Wsparcie telefoniczne, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych itp.
 • Koncentracja zasobów na strategicznych celach firmy „core business”.
 • Koncentracja na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.
 • Gwarancja wysokiej jakości działania.
 • Dostęp do nowoczesnych technologii i know-how, czyli wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie.

Zagrożenia outsourcingowe

Zagrożenia wynikające z nieodpowiednio zastosowanych usług outsourcingowych:

 • Pozbycie się funkcji, które mogą być ważne dla firmy ze strategicznego punktu widzenia przy niewłaściwym określaniu jakie funkcje powinny być „obsługiwane na zewnątrz”. Może wiązać się to również z utratą przewagi konkurencyjnej.
 • Obniżenie jakości oferowanych produktów ze względu na korzystanie z obcych źródeł zaopatrzenia: niewłaściwe wykonywanie usług przez podmioty wyodrębnione ze struktury firmy.
 • Groźba utraty przez przedsiębiorstwo tożsamości, a w efekcie również przewagi konkurencyjnej w przypadku zatarcia się granic kto i co wytwarza.
 • Brak całkowitej akceptacji społecznej zwalnianych pracowników posługiwanie się outsourcingiem do zwalniania niewygodnych pracowników.

Podsumowanie wad i zalet

Podejmując współpracę na zasadzie outsourcingu można wiele zyskać, ale można też wiele stracić. Outsourcing ma oczywiście i negatywne strony. Pojawiają się one zarówno w organizacji oddającej część swoich zadań w cudze ręce, jak i po stronie firmy zewnętrznej. Taką ewentualną pułapką może być chęć zbyt dużej redukcji kosztów. Redukcja wydatków jest pierwotną korzyścią płynącą z outsourcingu, ale zbyt duże parcie na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Dojść może również do wyboru firmy outsourcingowej na podstawie relacji pozamerytorycznych. Wykonaniu długoterminowych projektów nie służą zbyt częste zmiany dostawców, chyba że obecny nie spełnia stawianych mu wymagań. Świadczy to jednak o złym początkowym wyborze i wina leży tu po naszej stronie.

Jedną z pułapek, w którą łatwo wpaść jest zbytnie delegowanie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg programu. Podejście - "outsourcowaliśmy to i mamy to z głowy" jest błędne. Można delegować do wykonania wiele zadań, ale nie można delegować odpowiedzialności.

Negatywne strony outsourcingu tkwią również w firmach oferujących swoje usługi. Zdarza się, że są to firmy bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanej kadry czy nie mające po prostu praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu projektów znajdujących się w ich ofercie. Dlatego tak ważne jest właściwe wybranie firmy outsourcingowej.

Outsourcing ma więc swoje wady i zalety. Należy korzystać z tej usługi, ale bardzo odpowiedzialnie i pod pewnymi założeniami. Decyzja o podjęciu współpracy na takich zasadach może nie należeć do łatwych. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy. Błędnie podjęta narazi nas na zwiększone koszty i zmniejszenie wartości organizacji.

Zasadność usług outsourcingowych

Podstawowa korzyść płynącą z outsourcingu i jednocześnie będąca głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest redukcja kosztów ponieważ tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejszymi jednak czynnikami stają się:

 • dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie;
 • specjalizacja pracy;
 • koncentracja na funkcjach biznesowych;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnoświatowej bazy danych. Ekspert skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych, porad innych ekspertów. Zatrudnienie ekspertów z zewnątrz jest związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu - ekspert pracuje tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście potrzebny, niekoniecznie na pełnym etacie. Takie rozwiązanie powoduje nie tylko redukcję kosztów, ale i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.

Outsourcing pozwala więc na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

W przypadku informatycznego outsourcingu do jego podstawowych korzyści możemy zaliczyć:

 • okresowe przeglądy sieci, sprzętu komputerowego;
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części oraz sprzęt zastępczy na czas awarii;
 • umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności;
 • pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia, zapewniając wykwalifikowany personel;
 • zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenie firmy świadczących je;
 • zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie zaplecza technologicznego;
 • odciąża różne działy firmy np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

Wdrożenie outsourcingu w firmie

Zanim podjęte zostaną działania dotyczące wyodrębnienia jednostki spełniającej określone funkcje w firmie, kadra menedżerska musi przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną oraz rozważyć postulaty przemawiające za oraz przeciw takiemu rozwiązaniu.

Powodzenie wdrożenia umowy outsourcingu zależy w dużej części od początkowej jej fazy. Outsourcing powinien być wdrażany etapami. Przejęcie opieki nad określoną sferą działalności firmy przez drugą firmę wymaga dobrego poznania się i zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcingu. W przypadku outsourcingu informatycznego kolejne etapy to:

 1. Rozpoznanie infrastruktury informatycznej Klienta wraz z rozpoznaniem jego potrzeb i "bolączek" a następnie podpisanie "Umowy obsługi Informatycznej".
 2. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę, uporządkowanie systemu informatycznego oraz wypracowanie procedur współpracy obu stron.
 3. Po upływie kilku miesięcy strony analizują przebieg i warunki dotychczasowej współpracy i wprowadzają w miarę potrzeby poprawki.
 4. Stała opieka informatyczna nad systemem Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Główne elementy umowy outsourcingowej:

 • umowa długookresowa stała z opcją corocznej oceny współpracy przez zleceniodawcę;
 • wynagrodzenie stałe zryczałtowane, płatność w ratach miesięcznych, oraz dodatkowo wynagrodzenie za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit;
 • uzgodnienie reguł komunikacji, warto ustalić, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać;

Przykład: Jeśli szczegółowo określimy zasady gromadzenia informacji i kontroli, będziemy wiedzieć, jakiego typu urządzenia były wykorzystywane, które działy je pobrały, na jak długo i po co. Będziemy wiedzieć, jaką częścią faktury obciążyć konkretne miejsce powstawania kosztów.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny (Outsourcing IT) to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT niż robiłoby się to we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.

W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej firmy pomaga optymalnie organizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności względem konkurencji (np. poprzez pozycjonowanie stron internetowych) ponieważ w praktyce lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności, zwiększyć wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów niż robić to dalej we własnym zakresie.

Outsourcing usług

Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła. Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

Outsourcing usług IT daje możliwość efektywniejszego i łatwiejszego zarządzania firmą. Obejmuje swym zakresem bardzo wiele działań. Ogólnie wiąże się z bieżącą obsługą firmy w zakresie szeroko pojmowanej technologii informatycznej. Spośród najczęściej podejmowanych zadań można przykładowo wymienić: administrację sieci komputerowych, wirtualizację serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz usługi z zakresu pozycjonowania stron internetowych. Wszelkie podejmowane czynności mają tu na celu zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa zlecającego opiekę informatyczną.

Internet i nowoczesne technologie informacyjne zdominowały świat. Obecnie odniesienie sukcesu biznesowego jest niemal niemożliwe bez zaistnienia w tych dziedzinach. Outsourcing IT wydaje się o tyle sensowny, że to zespól fachowców będzie zajmował się funkcjonowaniem firmy na rynku w zakresie usług informatycznych, bo w ten sposób tworzy się duże oszczędności: czasu oraz zasobów ludzkich przy jednoczesnym nastawieniu na pewny zysk.

Usługi outsourcingowe

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań informatycznych niż robiłoby się to we własnym zakresie. Obecnie każda firma, która chce być konkurencyjną i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną. Lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności i rozwijaniu w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT. Do obszarów outsourcingu it zaliczamy między innymi:

 • Centrum obliczeniowe - udostępnianie budynku, platformy sprzętowej, usług przetwarzania, archiwizacji i składowania danych lub operowanie systemami informatycznymi Klienta.
 • Zarządzanie sieciami - świadczenie usług umożliwiających bezpieczną transmisję danych i ich zgodność oraz wiarygodność pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami, włączając terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.
 • Środowisko pracy użytkownika - świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej oraz przydzielonych funkcji na stanowisku pracy użytkownika.
 • Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji - świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji zarówno niskiego jak i wysokiego poziomu w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych.
 • Zabezpieczenie ciągłości działania - grupa usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu przez Odbiorcę usługi w sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.

Jak widzimy powyżej zakres działań outsourcingu informatycznego jest bardzo szeroki, nie mniej na ich podstawie, wśród najpopularniejszych zleceń obsługi informatycznej możemy wymienić:

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - to kompleksowa usługa zarządzania środowiskiem komputerowym (komputerami stacjonarnymi, przenośnymi, drukarkami, serwerami plików, serwerami wydruku) na wszystkich etapach jego życia, poczynając od procesu zakupu infrastruktury informatycznej, poprzez instalację nowego sprzętu, dystrybucją oprogramowania, przeprowadzanie procesu wszelkich zmian i uaktualnień, serwisowanie całej platformy, aż po utylizację zużytego sprzętu.
 • Odtwarzanie środowiska IT po awarii - identyfikacja obszarów krytycznych i analiza wpływu katastrofy na działalność jednostki, ocena i oszacowanie ryzyka w oparciu o analizę głównych procesów biznesowych, opracowanie planów zapewniających ciągłość procesów biznesowych (w tym planu likwidacji skutków potencjalnej awarii poprzez wirtualizację) oraz wdrożenie, przeprowadzeniu testów i stała aktualizacja tych planów.
 • Zarządzanie infrastrukturą internetową - udostępnienie internetowego centrum danych - platformy sprzętowej i odpowiedniego oprogramowania, a także usług związanych z tworzeniem, pozycjonowaniem i zarządzaniem specjalistycznymi portalami lub serwisami internetowymi.
 • Zarządzanie aplikacjami - czyli utrzymywanie wysokiej dostępności krytycznych dla przedsiębiorstwa aplikacji, takich jak np. systemy ERP, CRM polegające na stworzeniu odpowiedniej architektury systemu, pro aktywne działania zapobiegające awariom, instalację zaawansowanych systemów monitorujących środowisko, zarządzanie siecią, a także systemów do zautomatyzowanego wykonywania kopii zapasowych.
 • Infrastruktura na żądanie - instalowanie w siedzibie Klienta lub w centrum danych nadmiarowej infrastruktury w chwili kiedy działająca platforma przestaje być wystarczająca i niezbędne staje się uruchomienie dodatkowej infrastruktury. Wówczas w bardzo krótkim czasie uruchamiane są kolejne jednostki. Istnieje kilka wariantów tej usługi, przy czym dwa są najbardziej popularne: korzystanie z dodatkowych zasobów tylko w okresach wzmożonej aktywności przedsiębiorstwa oraz stałe poprzez powiększanie wykorzystywanych zasobów w miarę rozwoju firmy. W obydwu tych przypadkach Klient płaci za faktycznie użytkowaną infrastrukturę.

Rentowność outsourcingowa

Outsourcing IT jest strategią biznesową i oznacza realizację szeroko rozumianych projektów informatycznych poprzez zlecenie ich wyspecjalizowanej i wykwalifikowanej zewnętrznej firmie informatycznej. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów własnych firmy jak również skoncentrowanie się zleceniodawcy, przedsiębiorcy na najważniejszych zadaniach biznesowych. W cały ten proces zaangażowane są osoby znajdujące się na kierowniczych stanowiskach danego przedsiębiorstwa, a także te, które mają na niego ścisły wpływ. Rzecz jasna również i wykonawcy (zleceniobiorcy, partnerzy zewnętrzni).

Nie jest łatwo posiąść specjalistyczną wiedzę na temat stale rozwijających się technologii cyfrowych, a jeszcze trudniej być stale na bieżąco. Znacznie lepiej i rozsądniej jest zwrócić się do specjalistów z firmy zewnętrznej mogących zagwarantować stały poziom usług, niż stale inwestować w pracowników, którzy po zdobyciu specjalistycznej wiedzy najprawdopodobniej odejdą, aby (z korzyścią dla siebie) sprzedawać ją na otwartym rynku.

Oddanie tudzież przekazanie zadań niezwiązanych w sposób bezpośredni z działalnością przedsiębiorstwa jest czystym przejawem działań outsourcingowych, które umożliwiają firmie koncentracje swoich nadwyżek finansowych (zasobów) na tych obszarach działalności, które stanowią jej rzeczywistą podstawę działań.

Outsourcing jest metodą, która posiada nierozerwalny związek z tworzeniem uszczuplonych struktur organizacyjnych, a ponadto jest to rewelacyjny sposób odchodzenia firm od nieefektywnych już układów stanowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, które powoli acz sukcesywnie zaczynają już odchodzić po przysłowiowego lamusa.

Strata czy zysk?

Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad outsourcowanymi funkcjami oraz wzrostem kosztów.

Obawy te wynikają najczęściej z powodu postrzegania outsourcingu według modelu "win/lose" (w którym rolę przegranego przypisuje się Klientowi, a zwycięzcy - firmie wykonawczej).

Podejście do outsourcingu zmieniło się jednak diametralnie. Obecnie Klient postrzega outsourcera jako długoterminowe "aktywa", które stanowią dla niego stałą wartość. Podstawą sukcesu tej strategii jest wzajemna współpraca, zaufanie oraz partnerstwo!

Korzyści outsourcingowe

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Konieczność obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia i oprogramowania sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

W takiej sytuacji pomocny w firmie staje się Outsourcing czyli zlecenie niekluczowej działalności (jak wewnętrzna obsługa systemów informatycznych) innej firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą organizować własnych działów, inwestować w urządzenia, ludzi.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że outsourcing jest nie do uniknięcia, bo muszą skupić się na podstawowej działalności, od której zależy ich być albo nie być. Dlatego zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe jest tym większe, im większą wagę przywiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności, a świadczenie usług outsourcingowych w informatyce staje się coraz bardziej popularne.

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej.

Przyjęte miary powinny być adekwatne do biznesowych priorytetów klienta. Do najczęstszych, można powiedzieć “uniwersalnych” korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu należą m.in.:

 • możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa;
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów;
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy;
 • wzrost wydajności, efektywności i stabilności;
 • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem - m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem;
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Usługobiorca otrzymuje, zatem oszczędność kosztów i profesjonalną obsługę specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu system informatyczny w jego firmie jest zgodny z przepisami, na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Dla podkreślenia korzyści przytoczyć można jeszcze kilka zalet:

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia);
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania;
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych;
 • zwiększenie efektywności i wydajności;
 • niezawodny i bezpieczny system danych;
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.

Podsumowanie

Podsumowując zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na swej zasadniczej działalności, a całą uwagę poświecić zaspakajaniu potrzeb Klienta, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć zyski. Outsourcing stanowi, więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost.

Wydzielając części lub całość zadań związanych z funkcjonowaniem działu IT i przekazując je na zewnątrz wpływą Państwo na redukcje związanych z tym wydatków. Wydatki na informatykę w firmie to nie tylko wartość sprzętu, oprogramowania i wynagrodzeń dla informatyków. Jest cała gama kosztów niejawnych, trudnych do uchwycenia, jednak w konsekwencji zwiększających nakłady ponoszone na utrzymanie własnych służb. Administracja środkami trwałymi, inwentaryzacja, likwidacja, koszty zakupu, organizacja przetargów, serwis, transport, szkolenia, delegacje, urlopy, zwolnienia, utrzymanie stanowiska pracy to tylko niektóre z nich. Przeczytaj więcej na temat zasadności outsourcingu...

Jeżeli jesteście Państwo w przededniu lub w trakcie restrukturyzacji Waszego przedsiębiorstwa jest to najlepszy czas aby przyjrzeć się korzyściom płynącym z idei outsourcingu. Być może kolejny Państwa oddział lub przedstawicielstwo mogłoby skorzystać z oferty firmy Fidelis Corp.

Firmy podpisujące umowę outsourcingową, Państwo jako odbiorca i Fidelis Corp. jako usługodawca, wiążą się jej postanowieniami na długi czas. Z reguły, aby udostępnić Państwu wymagane zasoby tele-informatyczne wraz z odpowiednią klasą usług zmuszeni jesteśmy poczynić stosowne inwestycje, a co za tym idzie znaleźć sposoby ich finansowania. W żywotnym interesie firmy Fidelis Corp. jest zatem, aby nasza współpraca układała się na najwyższym poziomie oraz aby obie strony wynosiły ze współpracy obopólną korzyść.

Korzyści outsourcingu

Firma informatyczna

Nasza firma informatyczna to połączenie umiejętności wprowadzania innowacyjnych rozwiązań ze sprawnym zarządzaniem projektami w celu tworzenia nowoczesnych, funkcjonalnych a przede wszystkim efektywnych rozwiązań technicznych. Stosowanie najlepszych praktyk biznesowych sprawia, że w ramach opieki zapewniamy wyłącznie solidne rozwiązania informatyczne.

Wiedza i wykształcenie naszych specjalistów powoduje, iż zaufały nam polskie oddziały globalnych koncernów z branży motoryzacyjnej oraz spożywczej. Firmy doradztwa personalnego, banki, międzynarodowe firmy informatyczne a także przedsiębiorstwa z sektora metalowego i górniczego. Zrealizowaliśmy również projekty informatyczne dla instytucji samorządowych, urzędów administracji publicznej, jednostek służby zdrowia i szkół wyższych.

Przede wszystkim jednak z powodzeniem obsługujemy mniejsze podmioty, wymagające rzetelnego, niezawodnego i szybkiego wsparcia informatycznego: kancelarie prawne, agencje reklamowe, gabinety medyczne, apteki internetowe, biura rachunkowe, turystyczne i inne firmy na terenie i okolic takich miast jak: Kraków, Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała czy Wrocław.

Dysponując bogatym doświadczeniem oraz kompetentnym personelem, zapewniamy usługi informatyczne najwyższej jakości. Naszym atutem jest wytrwałość i "tworzenie z pasją", dzięki której wykonane przez nas zadania i projekty IT stają się niedoścignione. Doskonałym tego przykładem są choćby efekty pozycjonowania stron internetowych naszych Klientów.

Potrafimy doskonale dopasować rozwiązania informatyczne do potrzeb i celów stawianych przez współpracującą z nami firmę. Opieramy się na zdobytej wiedzy, bogatym doświadczeniu we wdrażaniu zróżnicowanych projektów IT a także na umiejętnościach właściwego wykorzystania dostępnych najnowszych technologii.

Pomagamy nie tylko w realizacji, służymy również szeroką wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w internecie dobierając bądź sugerując rozwiązania adekwatne do etapu internetowej ekspansji naszego Klienta. Wiemy, że stosowanie wyłącznie solidnych rozwiązań przekłada się na szybki i zdecydowany sukces naszych klientów przez co zyskuje nie tylko nasz Klient, ale także i nasza firma informatyczna!

Wydajność

 • WWW
 • Poczta
 • FTP
 • Proxy
 • MySQL
 • MSSQL
 • Oracle
 • CRM
 • ERP
 • DNS

Firma

Powstaliśmy, aby w ramach obsługi informatycznej świadczyć profesjonalne usługi informatyczne firmom, przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym. Pomoc z nowoczesnymi technologiami oraz problemami z nimi związanymi. Nasze ogromne doświadczenie i staranna selekcja kadr pozwoliła postawić usługi naszej firmy IT na najwyższym poziomie. Celem naszej firmy informatycznej jest współtworzenie sukcesu naszego Klienta.

Praca naszych specjalistów to przede wszystkim bliski kontakt z Klientem i natychmiastowe reagowanie na potrzeby lub incydenty, pojawiające się po jego stronie. Obsługę informatyczną wykonujemy zgodnie z polityką jakości w ramach ściśle zdefiniowanych procedur. Metodyka i planowanie realizacji zadań zapewniają porządek i pełne bezpieczeństwo finalizacji projektów prowadzonych przez nasz zespół, ponieważ:

 • wszystkie powierzone nam zadania i projekty wykonujemy z zaangażowaniem i pasją;
 • współpracujemy z czołowymi producentami sprzętu teleinformatycznego;
 • stosujemy sprzęt komputerowy najwyższej jakości w rozsądnej cenie;
 • oferujemy doskonały sprzęt oraz fachowców, którzy również przeszkolą personel;
 • nasz personel przeszkoliliśmy w renomowanych światowych organizacjach;
 • zaufało nam wiele krajowych oraz światowych, renomowanych korporacji;
 • przygotowując ofertę, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie;
 • jako jedni z nielicznych dokonujemy większość napraw na miejscu u klienta;
 • jesteśmy dostępni 24 g/dobę, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku;

Skąd czerpiemy na to energię? To proste, z pasji! Dla nas to coś dużo więcej niż tylko praca!

- Tom, Founder -

Nasza firma informatyczna to grupa ludzi, dla których praca w informatyce jest pasją i przygodą. Nasi pracownicy samodzielnie decydują, w jaki sposób poprowadzą projekt i sami dbają o jego realizację. Połączenie umiejętności wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informatycznych ze sprawnym zarządzaniem projektami IT stwarza możliwość tworzenia funkcjonalnych i efektownych realizacji ponieważ:

 • Jesteśmy firmą innowacyjną i otwartą szczególnie na nowe pomysły;
 • Zatrudniamy ludzi pełnych zapału i entuzjazmu;
 • Stawiamy nacisk na pracę zespołową;
 • Jednocześnie pozostawiamy dużą samodzielność działania;
 • Cenimy osoby będące pasjonatami w danej dziedzinie;
 • Zaangażowane w pracę i zainteresowane własnym rozwojem;

Jeśli uważasz, że:

 • masz ciekawe pomysły;
 • możesz nas zaskoczyć;
 • czyli po prostu nadajesz się do Nas;

Napisz do nas na adres email:
rekrutacja (małpka) fidelis (kropka) pl

Fidelis jutra? To może zależeć również od Ciebie!

- Tom, Founder -

Nasza firma informatyczna powstała, aby świadczyć profesjonalne usługi IT tam, gdzie ich obecność jest kluczowa dla działania danego podmiotu. Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę techniczną i fachowców współpracujących z nami korporacji producenckich. Dzięki temu koszty i ryzyko pogoni za technologią stają się mniejsze. Nie zamykamy się jednak tylko do czystej obsługi informatycznej, ale inwestujemy także w najnowocześniejsze technologie, innowacje oraz ciekawe przedsięwzięcia naszych Klientów.

Nawiążemy współpracę z osobami planującymi rozpoczęcie swojej działalności oraz z istniejącymi już firmami z branży informatycznej. Szczególnie zachęcamy firmy pragnące rozwinąć swoje skrzydła i wybić się spośród konkurencji. Proponujemy elastyczny model uzależniony od Twoich potrzeb.

W ramach współpracy oferujemy zarówno wsparcie techniczne jak i zaplecze sprzętowe. Oferujemy pełną infrastrukturę informatyczną do realizacji projektów od tych małych po te największe!

Masz jakiś ciekawy pomysł? Sprawdź czy możemy zrealizować go wspólnie!

- David French, Development Manager -

Usługi informatyczne

Pod pojęciem "kompleksowe usługi informatyczne" kryje się kombinacja wiedzy, zasobów sprzętowych oraz wsparcia technicznego świadczonego naszemu Klientowi. Oferujemy usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych. Usługi komputerowe kierujemy szczególnie jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wsparcie IT na zlecenie, bądź korzystanie z zasobów zewnętrznych jest korzystniejsze finansowo niż zatrudnienie informatyka na stałe. Oferowane przez nas usługi z dziedziny informatyki to m.in.:

 • administracja i konfiguracja serwerów (Windows, Linux, Mac);
 • kompleksowa obsługa informatyczna firm;
 • projektowanie i tworzenie sieci internetowych WiFi, LAN, MAN i WAN;
 • zaawansowane wdrożenia systemów informatycznych;
 • administrację oraz zaawansowaną konfigurację routerów;
 • zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowych;
 • dostęp do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej;
 • projektowanie oraz pozycjonowanie stron internetowych;
 • instalację systemów operacyjnych i oprogramowania;
 • wirtualizację serwerów oraz sieci tele - informatycznych;
 • archiwizacja danych oraz "informatyka śledcza";
 • odzyskiwanie danych i ich zabezpieczanie przed ponowną utratą;
 • outsourcing testowania oprogramowania;
 • naprawę komputerów, stacji roboczych i serwerów;
 • serwis komputerowy oraz pozostałe usługi komputerowe i internetowe...

Usługi informatyczne dla firm to realizacja zadań związanych z kompleksową obsługą małych i średnich firm w zakresie prac informatycznych. Obsługujemy przede wszystkim firmy, których działalność skupia się na wybranej branży bądź jest ograniczona lokalnie. Opieka informatyczna, którą oferujemy, obejmuje usługi z zakresu szeroko rozumianej technologii informacyjnej.

Proponowane przez nas rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz ułatwienie zarządzania firmą. Mogą nam Państwo zlecić między innymi takie prace informatyczne jak konfigurowanie i administrowanie serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych, tworzenie sieci dostępu do Internetu, projektowanie oraz pozycjonowanie firmowych stron internetowych oraz wiele innych...

Zapewniamy usługi informatyczne firmom z całego kraju. Z naszego outsourcingu IT skorzystało już wiele przedsiębiorstw. Zaufaj doświadczonym specjalistom i dołącz do grona klientów, którzy powierzyli nam obsługę informatyczną swoich firm. Więcej informacji można uzyskać przechodząc do pełnej oferty usług informatycznych i cennika.

Nasze usługi informatyczne i serwis komputerowy kierujemy do wszystkich miast: Kraków, Katowice, Bielsko-Biała, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Częstochowa, Szczecin czy Gdańsk.

Oczywiście usługami IT objęte są także inne miejscowości: Myślenice, Gliwice, Mysłowice, Rybnik, Nowy Sącz, Bydgoszcz, Gorzów, Grudziądz, Kalisz, Kielce, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Płock, Radom, Mikołów, Elbląg, Gdynia, Słupsk, Zielona Góra, Stalowa Wola, Piła, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Sucha Beskidzka, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek, Krosno, Zamość, Tarnobrzeg, Chełm, Leszno, Konin, Biała Podlaska, Ostrołęka, Brzesko, Tarnowskie Góry, Bytom, Zabrze, Będzin, Czeladź, Tychy, Wodzisław Śląski, Sandomierz, Kędzierzyn-Koźle, Pszczyna, Ostrów Mazowiecki, Puławy, Racibórz, Ostrowiec, Tarnów oraz Zakopane.

Cennik outsourcingowy

Cennik outsourcingu informatycznego nie istnieje ponieważ w przypadku zaawansowanych usług IT outsourcing nie jest sprzedażą na raty. Korzystając z oferty nabywają Państwo pewną, z góry ustaloną funkcjonalność - wybrany zakres usług na precyzyjnie ustalonym poziomie. Obowiązki dostarczenia wszelkich niezbędnych środków do zapewnienia tego spadają na firmę informatyczną, jako świadczącej usługi outsourcingowe przez co uszczuplenie Państwa funduszy inwestycyjnych jest znikome.

Outsourcingu zasobów sprzętowo - programowych nie należy utożsamiać z prostym zakupem lub leasingiem. Nabywając sprzęt bądź oprogramowanie w formie leasingu musicie Państwo zapewnić oddzielnie wszystkie pozostałe elementy umożliwiające czerpanie korzyści z funkcjonującego systemu. Bądź poprzez podpisanie stosownych umów na świadczenie usług z firmami zewnętrznymi, bądź zapewniając je własnymi siłami. Aby otrzymać sprzęt lub oprogramowanie w leasingu musimy wykazać się zdolnością podobną do kredytowej - procedury bywają uciążliwe.

Zakupienie usług informatycznych w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych jest korzystniejsze niż zapewnienie ich własnymi siłami - jest to typowy przykład efektu skali. Wyspecjalizowana firma informatyczna z racji swego potencjału posiada bardzo dobre możliwości pozyskania niezbędnych elementów od dostawców zewnętrznych. Dzięki swej pozycji na rynku jesteśmy atrakcyjni jako miejsce pracy dla wybitnych fachowców. W efekcie za mniejsze pieniądze otrzymujecie Państwo wyższej jakości usługę.

Wydatki na obsługę informatyczną firmy są bardzo proste do kontrolowania gdyż na comiesięcznej fakturze występuje pojedyncza pozycja kosztowa. Brak potrzeby długiej i żmudnej analizy finansowo - księgowej w celu znalezienia wydatków firmy na informatykę jest kolejnym, dodatkowym atutem.

Korzystanie z usług outsourcingowych często zakłada przekazywanie przez klienta zasobów sprzętowo - programowych na rzecz dostawcy usług. W zależności od wartości tych aktywów ich sprzedaż może przynieść Państwu znaczny przychód, spłacany w cenie usługi a nasza firma wykorzysta je jako narzędzia w procesie świadczenia zadań wynikających z umowy.

Cennik usług informatycznych

Przykład wyceny dla następującej firmy:
Firma posługuje się pojedynczym serwerem plików i potrzebuje serwisu 15 stacji roboczych. W firmie działa sieć kablowa i bezprzewodowa. Podłączona jest pojedynczym łączem do Internetu. Jednocześnie oczekuje opieki nad routerem/firewallem dla bezpieczeństwa pracy. Jest firmą o pojedynczej lokalizacji. W swoich zasobach ma kilka aktywnych urządzeń sieciowych np. drukarki, skanery itp. W ramach trwałej współpracy korzysta z rabatu. Zakresem obsługi informatycznej obejmujemy wszystkie urządzenia komputerowe danej firmy lub przedsiębiorstwa. Cennik obsługi zawiera serwis serwerów, laptopów jak i podłączone do nich urządzenia peryferyjne.

Rodzaj obsługiGodzinowyRyczałtowy
StandardPremium
Czas reakcji na usterkęnatychmiast *do 48hdo 24h
Ilość godzin w pakiecie03030
Koszt obsługi poza pakietem199 zł/h99 zł/h149 zł/h
Koszty dojazduW cenie obsługiW cenie obsługi
Cena199 zł2970 zł4470 zł

* Plus ewentualny dojazd do klienta.

Uwagi:
Powyższy cennik jest orientacyjny - dotyczy typowego przypadku i może się różnić w ofercie.
Zaawansowane i rozbudowane systemy komputerowe podlegają odrębnej wycenie!
Podane ceny są cenami netto.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółów oraz konkretnej oferty - prosimy o kontakt!

Zaufali nam

Zapewniając usługi informatyczne na najwyższym poziomie nasza firma komputerowa zyskała wielu światowych Partnerów. Zaufało nam wiele firm i instytucji, a wśród naszej listy zapewne znajdziecie te większe, jak i te mniej znane podmioty, z którymi współpracujemy lub mieliśmy okazję współpracować. Zapraszamy do nich i Państwa!

1and1AcerAdobeAftermarketAGHAirLiveAMDAPCAppleAsusAvastBoogie HostelBrotherBZ WBKCanonCertumCyberbajtDellDHLDrupalEctacoFortinetFreeconetGellweGoogle AdwordsHome.PLHPInotelIntelInterprojektKatowice AirportKingstonKomputronikLogitechMaxdataMicrosoftMicrosoft DynamicsMikrotikNetgearNaskNetiaNokiaNowatechMadexOCZOrangePanda SoftwarePatrol GroupPolitechnika KrakowskaPolycomQnapRed HatSalsoteka.PLSamsungSEDOSiemensSlim ExpressSonySuper FaceciSupermicroTelefonikaThomas KrennToshibaUbuntuUPSVitamediumVivotekVMWareWestern Digital

...oraz wiele innych!

Przedstawione tu nazwy i znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli.
Ich użycie służy wyłącznie celom informacyjnym naszej współpracy, podwykonawstwa lub oferty.
Prezentowana lista sortowana jest alfabetycznie.

Kontakt

Cieszymy się, że nasza praca znajduje uznanie wśród naszych Klientów. Jednocześnie tych z Państwa, którzy nie znają jeszcze naszej firmy informatycznej zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz przeanalizowanie możliwości współpracy z nami. Bliższe informacje uzyskają Państwo po kontakcie z nami.

Firmy outsourcingowe

Biuro obsługi klientów
tel. (+48) 507 250 000
Godziny: 09:00 - 21:00


Centrum outsourcingowe

Biurowiec K1 (11 piętro)
al. Pokoju 1
31-548 Kraków


Adres prawny

Fidelis Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 15
32-500 Chrzanów

dolnośląskie

Heritage Gates
ul. Rzeźnicza 28,29,31
50-130 Wrocław

kujawsko-pomorskie

Toruński Inkubator
ul. Łokietka 5
87-100 Toruń

lubelskie

Centrum Szkoleń
ul. Lipowa 4
20-027 Lublin

lubuskie
łódzkie
małopolskie

Meduza M65
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

mazowieckie

Zebra Tower
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

opolskie
 • Opole
podkarpackie
podlaskie
pomorskie

Oliwia Gate
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

śląskie

Centrum Biznesu
ul. Chorzowska 6
40-101 Katowice

świętokrzyskie
 • Kielce
 • Miechów
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie

Malta Office Park
ul. Abpa. Baraniaka 88E
61-131 Poznań

zachodniopomorskie

Lastadia Office
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Media społecznościowe

Opis polecanej stronyLink
Biuro detektywistyczne Fidelis z KrakowaPrywatny detektyw Kraków
Tablica darmowych ogłoszeń internetowychDarmowe ogłoszenia
Bezpłatny serwis katalogujący strony internetoweKatalog stron WWW
Od 2002 roku