Outsourcing IT (outsourcing informatyczny) - kompleksowa obsługa informatyczna firm. Profesjonalne usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cennik opieki informatycznej.

 • Potrzebujesz opieki informatycznej?
 • Wynajmij naszych pracowników.
 • Zadzwoń by dokonać wyceny.
 • Najlepsi specjaliści w kraju!

Dodaj szybko, a przede wszystkim bezpłatnie
Kliknij w poniższy link zgłoszeniowy

Dodaj

Centra outsourcingowe

Zebra Tower
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Meduza M65
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

Centrum Biznesu
ul. Chorzowska 6
40-101 Katowice

Heritage Gates
ul. Rzeźnicza 28,29,31
50-130 Wrocław

Oliwia Gate
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Toruński Inkubator
ul. Łokietka 5
87-100 Toruń

Malta Office Park
ul. Abpa. Baraniaka 88E
61-131 Poznań

Centrum Szkoleń
ul. Lipowa 4
20-027 Lublin

Lastadia Office
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin

Co to jest Outsourcing?

Definicja outsourcingu

Outsourcing [wym. autsorsing, outsorcing] wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside - zewnętrzny i resourse - zasoby, zapasy, dostępne środki. W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych.

Kluczową rolę w definicji outsourcingu odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej funkcji. Odróżnia on bowiem outsourcing od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje instrukcje od zleceniodawcy jak zadanie ma być wykonane. W outsourcingu Zleceniodawca oczekuje określonych wcześniej wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje wyłącznie w gestii wykonawcy.

Cel outsourcingu

Celem outsourcingu, w jego najbardziej ogólnym ujęciu, jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten ogólny cel składają się różnorodne strategiczne cele cząstkowe. Główny cel strategiczny to skoncentrowanie się firmy na działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu następuje zwiększenie swobody doboru partnerów i warunków współdziałania z nimi.

Swobodny dobór partnerów pozwala uzyskać dostęp do know-how niemożliwego do osiągnięcia własnymi siłami. Redukcja problemów operatywnych, następująca w wyniku outsourcingu, umożliwia kierownictwu firmy koncentrację na problemach strategicznych. Spowoduje to lepszą realizację celów rynkowych, np. poprawę pozycji rynkowej, zwiększenie skali jego działalności, dywersyfikację lub koncentrację rynkowej działalności.

Prowadzi to do lepszej realizacji celów ekonomicznych: zwiększenie przychodów, redukcje kosztów, a co za tym idzie poprawa wyników ekonomicznych i ograniczenie ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje redukcja struktury organizacyjnej firmy, a w ślad za tym uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych skutkujące automatycznie poprawą zarządzania.

Przy pomocy outsourcingu osiągnięte mogą być także cele motywacyjne. Dzięki outsourcingowi następuje bowiem obiektywizacja wyników ekonomicznych, upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego oraz rozwój przedsiębiorczości.

Przedstawiona powyżej różnorodność celów outsourcingu wskazuje, że cele te nie mogą być zredukowane wyłącznie do celów ekonomicznych, a zwłaszcza jak to się powszechnie uważa, do redukcji kosztów. Redukcja kosztów jest ważnym, lecz nie jedynym celem podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych.

Rodzaje outsourcingu

Biorąc pod uwagę cel wydzielenia można mówić o outsourcingu: naprawczym, dostosowawczym i rozwojowym. Przedmiotem outsourcingu mogą być różne funkcje przedsiębiorstwa realizowane w jego strukturze organizacyjnej. Możemy mieć więc do czynienia z outsourcingiem funkcji: podstawowych, pomocniczych, kierowniczych.

Poszczególne rodzaje outsourcingu są ze sobą powiązane i w szerszym pojęciu mogą mieć zastosowanie w rożnych dziedzinach takich jak:

 • kompleksowe usługi informatyczne
 • usługi internetowe (marketing, promocja marki)
 • usługi marketingowe - call center
 • usługi szkoleniowe (np. szkolenia kadr)
 • zarządzanie projektami w zakresie controllingu
 • usługi księgowe (przetwarzanie danych w rachunkowości)
 • usługi finansowo analityczne
 • zarządzania jakością
 • zarządzanie w restrukturyzacji lub reorganizacji
 • zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej
 • zarządzanie personelem (siła robocza, zatrudnienie)
 • zarządzanie dokumentami i ich obiegiem
 • administracja i zarządzanie (np. utrzymanie czystości)
 • usługi transportowe, dystrybucja, logistyka
 • usługi ochrony mienia, monitoring
 • ...oraz wiele innych

W praktyce mamy do czynienia z wieloma rodzajami przedsięwzięć outsourcingowych, które mogą różnić się między sobą według następujących kryteriów:

 • celu wydzielenia usług outsourcingowych
 • rodzaju wydzielanych funkcji
 • zakresu wydzielenia usług
 • trwałości wydzielania
 • formy podporządkowania wydzielonej działalności

Zalety z outsourcingu

W zależności od sfery działalności firmy, outsourcing może przynosić następujące korzyści:

 • Obniżenie (ograniczenie) kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy - począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych a skończywszy na zużyciu energii. To także pozbycie się kłopotów związanych z inwestycją w nowoczesne systemy finansowe i eliminacja problemów kadrowych – np. budowania zespołu księgowego.
 • Powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle naszych pracowników. Firma outsourcingowa wykonując podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo.
 • Uzyskamy większą stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi naszej firmy - brak uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.
 • Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne.
 • Umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.
 • Możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu pracy specjalista korzysta ze stanowiska pracy, oprzyrządowania i oprogramowania firmy outsourcingowej.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele.
 • Nie występuje uzależnienie firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych konfliktów czynić duże szkody w firmie. Zagrożenie takie nie istnieje w przypadku obsługi przez firmę outsourcingową.
 • Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych, co jest szczególnie ważne w przypadku takim jak outsourcing informatyczny.
 • Uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwia koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy.
 • Pozwala utrzymać pożądany poziom etatów, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
 • Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz.
 • Zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi.
 • Może wpłynąć na wyraźne zmniejszenie wysokość inwestycji, bo płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę. W każdym razie nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing.
 • Ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej.
 • Możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji.
 • Wsparcie telefoniczne, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych itp.
 • Koncentracja zasobów na strategicznych celach firmy „core business”.
 • Koncentracja na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.
 • Gwarancja wysokiej jakości działania.
 • Dostęp do nowoczesnych technologii i know-how, czyli wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie.

Zagrożenia z outsourcingu

Podejmując współpracę na zasadzie outsourcingu można wiele zyskać, ale można też wiele stracić. Outsourcing ma oczywiście i negatywne strony. Pojawiają się one zarówno w organizacji oddającej część swoich zadań w cudze ręce, jak i po stronie firmy zewnętrznej. Taką ewentualną pułapką może być chęć zbyt dużej redukcji kosztów. Redukcja wydatków jest pierwotną korzyścią płynącą z outsourcingu, ale zbyt duże parcie na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Dojść może również do wyboru firmy outsourcingowej na podstawie relacji pozamerytorycznych. Wykonaniu długoterminowych projektów nie służą zbyt częste zmiany dostawców, chyba że obecny nie spełnia stawianych mu wymagań. Świadczy to jednak o złym początkowym wyborze i wina leży tu po naszej stronie.

Zagrożenia wynikające z nieodpowiednio zastosowanych usług outsourcingowych:

 • Pozbycie się funkcji, które mogą być ważne dla firmy ze strategicznego punktu widzenia przy niewłaściwym określaniu jakie funkcje powinny być „obsługiwane na zewnątrz”. Może wiązać się to również z utratą przewagi konkurencyjnej.
 • Obniżenie jakości oferowanych produktów ze względu na korzystanie z obcych źródeł zaopatrzenia: niewłaściwe wykonywanie usług przez podmioty wyodrębnione ze struktury firmy.
 • Groźba utraty przez przedsiębiorstwo tożsamości, a w efekcie również przewagi konkurencyjnej w przypadku zatarcia się granic kto i co wytwarza.
 • Brak całkowitej akceptacji społecznej zwalnianych pracowników posługiwanie się outsourcingiem do zwalniania niewygodnych pracowników.

Jedną z pułapek, w którą łatwo wpaść jest zbytnie delegowanie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg programu. Podejście - "outsourcowaliśmy to i mamy to z głowy" jest błędne. Można delegować do wykonania wiele zadań, ale nie można delegować odpowiedzialności.

Negatywne strony outsourcingu tkwią również w firmach oferujących swoje usługi. Zdarza się, że są to firmy bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, nie posiadające odpowiednio wykwalifikowanej kadry czy nie mające po prostu praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu projektów znajdujących się w ich ofercie. Dlatego tak ważne jest właściwe wybranie firmy outsourcingowej.

Korzyści wynikające z outsourcingu

Outsourcing ma swoje wady ale i ogromne zalety. Pozwala przede wszystkim na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność. Należy korzystać z tej usługi, ale bardzo odpowiedzialnie i pod pewnymi założeniami. Decyzja o podjęciu współpracy na takich zasadach może nie należeć do łatwych. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy. Błędnie podjęta narazi nas na zwiększone koszty i zmniejszenie wartości organizacji.

Podstawowa korzyść płynącą z outsourcingu i jednocześnie będąca głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest redukcja kosztów ponieważ tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejszymi jednak czynnikami stają się:

 • realizacja usług na najwyższym poziomie;
 • specjalizacja pracy;
 • koncentracja na funkcjach biznesowych;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnoświatowej bazy danych. Ekspert skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych, porad innych ekspertów.

Zatrudnienie ekspertów z zewnątrz jest związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu - ekspert pracuje tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście potrzebny, niekoniecznie na pełnym etacie. Takie rozwiązanie powoduje nie tylko redukcję kosztów, ale i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.

Wdrożenie outsourcingu w firmie

Zanim podjęte zostaną działania dotyczące wyodrębnienia jednostki spełniającej określone funkcje w firmie, kadra menedżerska musi przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną oraz rozważyć postulaty przemawiające za oraz przeciw takiemu rozwiązaniu. Powodzenie wdrożenia umowy outsourcingu zależy w dużej części od początkowej jej fazy. Outsourcing powinien być wdrażany etapami. Przejęcie opieki nad określoną sferą działalności firmy przez drugą firmę wymaga dobrego poznania się i zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcingu. W przypadku outsourcingu informatycznego kolejne etapy to:

 1. Rozpoznanie infrastruktury informatycznej Klienta wraz z rozpoznaniem jego potrzeb i "bolączek" a następnie podpisanie "Umowy obsługi Informatycznej".
 2. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę, uporządkowanie systemu informatycznego oraz wypracowanie procedur współpracy obu stron.
 3. Po upływie kilku miesięcy strony analizują przebieg i warunki dotychczasowej współpracy i wprowadzają w miarę potrzeby poprawki.
 4. Stała opieka informatyczna nad systemem Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Główne elementy umowy outsourcingowej:

 • umowa długookresowa stała z opcją corocznej oceny współpracy przez zleceniodawcę;
 • wynagrodzenie stałe zryczałtowane, płatność w ratach miesięcznych, oraz dodatkowo wynagrodzenie za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit;
 • uzgodnienie reguł komunikacji, warto ustalić, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać;

Przykład: Jeśli szczegółowo określimy zasady gromadzenia informacji i kontroli, będziemy wiedzieć, jakiego typu urządzenia były wykorzystywane, które działy je pobrały, na jak długo i po co. Będziemy wiedzieć, jaką częścią faktury obciążyć konkretne miejsce powstawania kosztów.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny (Outsourcing IT) to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT niż robiłoby się to we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.

Outsourcing IT możemy podzielić na dwie grupy:

 • Outsorcing pełny (strategic outsourcing) - np. outsourcing informatyczny, którego zadaniem jest przejęcie wyselekcjonowanych obszarów lub całej infrastruktury IT Klienta. W ramach tego typu kontraktu często dochodzi do przejścia części pracowników instytucji zlecającej oraz odkupienia środków trwałych będących w jej posiadaniu.
 • Outsourcing selektywny - to również outsourcing informatyczny, który polega na wydaniu pozwolenia firmie zewnętrznej na kontrolę wybranych rodzajów outsourcingu IT. Głównie chodzi tu o zarządzanie wybranymi aplikacjami, środowiskiem sieciowym czy infrastrukturą internetową.

W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej firmy pomaga optymalnie organizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności względem konkurencji (np. poprzez pozycjonowanie stron internetowych) ponieważ w praktyce lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności, zwiększyć wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów niż robić to dalej we własnym zakresie.

Outsourcing usług

Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła. Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

Outsourcing usług IT daje możliwość efektywniejszego i łatwiejszego zarządzania firmą. Obejmuje swym zakresem bardzo wiele działań. Ogólnie wiąże się z bieżącą obsługą firmy w zakresie szeroko pojmowanej technologii informatycznej. Spośród najczęściej podejmowanych zadań można przykładowo wymienić: administrację sieci komputerowych, wirtualizację serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz usługi z zakresu pozycjonowania stron internetowych. Wszelkie podejmowane czynności mają tu na celu zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa zlecającego opiekę informatyczną.

Internet i nowoczesne technologie informacyjne zdominowały świat. Obecnie odniesienie sukcesu biznesowego jest niemal niemożliwe bez zaistnienia w tych dziedzinach. Outsourcing IT wydaje się o tyle sensowny, że to zespól fachowców będzie zajmował się funkcjonowaniem firmy na rynku w zakresie usług informatycznych, bo w ten sposób tworzy się duże oszczędności: czasu oraz zasobów ludzkich przy jednoczesnym nastawieniu na pewny zysk.

W przypadku informatycznego outsourcingu do jego podstawowych korzyści możemy zaliczyć:

 • okresowe przeglądy sieci, sprzętu komputerowego;
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części oraz sprzęt zastępczy na czas awarii;
 • umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności;
 • pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia, zapewniając wykwalifikowany personel;
 • zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenie firmy świadczących je;
 • zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie zaplecza technologicznego;
 • odciąża różne działy firmy np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

Zakupienie usług informatycznych w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej jest korzystniejsze niż zapewnienie ich własnymi siłami - jest to typowy przykład efektu skali. Wyspecjalizowana firma informatyczna z racji swego potencjału posiada bardzo dobre możliwości pozyskania niezbędnych elementów od dostawców zewnętrznych. Dzięki swej pozycji na rynku jesteśmy atrakcyjni jako miejsce pracy dla wybitnych fachowców. W efekcie za mniejsze pieniądze otrzymujecie Państwo wyższej jakości usługę.

Wydatki na obsługę informatyczną firmy są bardzo proste do kontrolowania gdyż na comiesięcznej fakturze występuje pojedyncza pozycja kosztowa. Brak potrzeby długiej i żmudnej analizy finansowo - księgowej w celu znalezienia wydatków firmy na informatykę jest kolejnym, dodatkowym atutem.

Usługi outsourcingowe

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań informatycznych niż robiłoby się to we własnym zakresie. Obecnie każda firma, która chce być konkurencyjną i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną. Lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności i rozwijaniu w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT. Do obszarów outsourcingu it zaliczamy między innymi:

Obszary

Centrum obliczeniowe

Udostępnianie budynku, platformy sprzętowej, usług przetwarzania, archiwizacji i składowania danych lub operowanie systemami informatycznymi Klienta.

Zarządzanie sieciami

Świadczenie usług umożliwiających bezpieczną transmisję danych i ich zgodność oraz wiarygodność pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami, włączając terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.

Środowisko pracy użytkownika

Świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej oraz przydzielonych funkcji na stanowisku pracy użytkownika.

Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji

Świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji zarówno niskiego jak i wysokiego poziomu w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych.

Zabezpieczenie ciągłości działania

Grupa usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu przez Odbiorcę usługi w sytuacji klęski żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.

Zakres obsługi informatycznej

Jak wiadomo zakres działań outsourcingu informatycznego jest bardzo szeroki, nie mniej na ich podstawie, wśród najpopularniejszych zleceń obsługi informatycznej możemy wymienić:

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Kompleksowa usługa zarządzania środowiskiem komputerowym (komputerami stacjonarnymi, przenośnymi, drukarkami, serwerami plików, serwerami wydruku) na wszystkich etapach jego życia, poczynając od procesu zakupu infrastruktury informatycznej, poprzez instalację nowego sprzętu, dystrybucją oprogramowania, przeprowadzanie procesu wszelkich zmian i uaktualnień, serwisowanie całej platformy, aż po utylizację zużytego sprzętu.

Odtwarzanie środowiska IT po awarii

Identyfikacja obszarów krytycznych i analiza wpływu katastrofy na działalność jednostki, ocena i oszacowanie ryzyka w oparciu o analizę głównych procesów biznesowych, opracowanie planów zapewniających ciągłość procesów biznesowych (w tym planu likwidacji skutków potencjalnej awarii poprzez wirtualizację) oraz wdrożenie, przeprowadzeniu testów i stała aktualizacja tych planów.

Zarządzanie infrastrukturą internetową

Udostępnienie internetowego centrum danych - platformy sprzętowej i odpowiedniego oprogramowania, a także usług związanych z tworzeniem, pozycjonowaniem i zarządzaniem specjalistycznymi portalami lub serwisami internetowymi.

Zarządzanie aplikacjami

Utrzymywanie wysokiej dostępności krytycznych dla przedsiębiorstwa aplikacji, takich jak np. systemy ERP, CRM polegające na stworzeniu odpowiedniej architektury systemu, pro aktywne działania zapobiegające awariom, instalację zaawansowanych systemów monitorujących środowisko, zarządzanie siecią, a także systemów do zautomatyzowanego wykonywania kopii zapasowych.

Infrastruktura na żądanie

Instalowanie w siedzibie Klienta lub w centrum danych nadmiarowej infrastruktury w chwili kiedy działająca platforma przestaje być wystarczająca i niezbędne staje się uruchomienie dodatkowej infrastruktury. Wówczas w bardzo krótkim czasie uruchamiane są kolejne jednostki. Istnieje kilka wariantów tej usługi, przy czym dwa są najbardziej popularne: korzystanie z dodatkowych zasobów tylko w okresach wzmożonej aktywności przedsiębiorstwa oraz stałe poprzez powiększanie wykorzystywanych zasobów w miarę rozwoju firmy. W obydwu tych przypadkach Klient płaci za faktycznie użytkowaną infrastrukturę.

Rentowność outsourcingowa

Outsourcing IT jest strategią biznesową i oznacza realizację szeroko rozumianych projektów informatycznych poprzez zlecenie ich wyspecjalizowanej i wykwalifikowanej zewnętrznej firmie informatycznej. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów własnych firmy jak również skoncentrowanie się zleceniodawcy, przedsiębiorcy na najważniejszych zadaniach biznesowych. W cały ten proces zaangażowane są osoby znajdujące się na kierowniczych stanowiskach danego przedsiębiorstwa, a także te, które mają na niego ścisły wpływ. Rzecz jasna również i wykonawcy (zleceniobiorcy, partnerzy zewnętrzni).

Nie jest łatwo posiąść specjalistyczną wiedzę na temat stale rozwijających się technologii cyfrowych, a jeszcze trudniej być stale na bieżąco. Znacznie lepiej i rozsądniej jest zwrócić się do specjalistów z firmy zewnętrznej mogących zagwarantować stały poziom usług, niż stale inwestować w pracowników, którzy po zdobyciu specjalistycznej wiedzy najprawdopodobniej odejdą, aby (z korzyścią dla siebie) sprzedawać ją na otwartym rynku.

Oddanie tudzież przekazanie zadań niezwiązanych w sposób bezpośredni z działalnością przedsiębiorstwa jest czystym przejawem działań outsourcingowych, które umożliwiają firmie koncentracje swoich nadwyżek finansowych (zasobów) na tych obszarach działalności, które stanowią jej rzeczywistą podstawę działań.

Outsourcing jest metodą, która posiada nierozerwalny związek z tworzeniem uszczuplonych struktur organizacyjnych, a ponadto jest to rewelacyjny sposób odchodzenia firm od nieefektywnych już układów stanowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, które powoli acz sukcesywnie zaczynają już odchodzić po przysłowiowego lamusa.

Strata czy zysk?

Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad outsourcowanymi funkcjami oraz wzrostem kosztów.

Obawy te wynikają najczęściej z powodu postrzegania outsourcingu według modelu "win/lose" (w którym rolę przegranego przypisuje się Klientowi, a zwycięzcy - firmie wykonawczej).

Podejście do outsourcingu zmieniło się jednak diametralnie. Obecnie Klient postrzega outsourcera jako długoterminowe "aktywa", które stanowią dla niego stałą wartość. Podstawą sukcesu tej strategii jest wzajemna współpraca, zaufanie oraz partnerstwo!

Korzyści outsourcingowe

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Konieczność obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia i oprogramowania sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

W takiej sytuacji pomocny w firmie staje się Outsourcing czyli zlecenie niekluczowej działalności (jak wewnętrzna obsługa systemów informatycznych) innej firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą organizować własnych działów, inwestować w urządzenia, ludzi.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że outsourcing jest nie do uniknięcia, bo muszą skupić się na podstawowej działalności, od której zależy ich być albo nie być. Dlatego zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe jest tym większe, im większą wagę przywiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności, a świadczenie usług outsourcingowych w informatyce staje się coraz bardziej popularne.

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej.

Przyjęte miary powinny być adekwatne do biznesowych priorytetów klienta. Do najczęstszych, można powiedzieć “uniwersalnych” korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu należą m.in.:

 • możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa;
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów;
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy;
 • wzrost wydajności, efektywności i stabilności;
 • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem - m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem;
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Usługobiorca otrzymuje, zatem oszczędność kosztów i profesjonalną obsługę specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu system informatyczny w jego firmie jest zgodny z przepisami, na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Dla podkreślenia korzyści przytoczyć można jeszcze kilka zalet:

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia);
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania;
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych;
 • zwiększenie efektywności i wydajności;
 • niezawodny i bezpieczny system danych;
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.

Podsumowanie

Podsumowując zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na swej zasadniczej działalności, a całą uwagę poświecić zaspakajaniu potrzeb Klienta, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć zyski. Outsourcing stanowi, więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost.

Wydzielając części lub całość zadań związanych z funkcjonowaniem działu IT i przekazując je na zewnątrz wpływą Państwo na redukcje związanych z tym wydatków. Wydatki na informatykę w firmie to nie tylko wartość sprzętu, oprogramowania i wynagrodzeń dla informatyków. Jest cała gama kosztów niejawnych, trudnych do uchwycenia, jednak w konsekwencji zwiększających nakłady ponoszone na utrzymanie własnych służb. Administracja środkami trwałymi, inwentaryzacja, likwidacja, koszty zakupu, organizacja przetargów, serwis, transport, szkolenia, delegacje, urlopy, zwolnienia, utrzymanie stanowiska pracy to tylko niektóre z nich. Przeczytaj więcej na temat zasadności outsourcingu...

Jeżeli jesteście Państwo w przededniu lub w trakcie restrukturyzacji Waszego przedsiębiorstwa jest to najlepszy czas aby przyjrzeć się korzyściom płynącym z idei outsourcingu. Być może kolejny Państwa oddział lub przedstawicielstwo mogłoby skorzystać z oferty firmy Fidelis Corp.

Firmy podpisujące umowę outsourcingową, odbiorca i usługodawca, wiążą się jej postanowieniami na długi czas. Z reguły, aby udostępnić Państwu wymagane zasoby tele-informatyczne wraz z odpowiednią klasą usług zmuszeni jesteśmy poczynić stosowne inwestycje, a co za tym idzie znaleźć sposoby ich finansowania. W żywotnym interesie firmy jest zatem, aby nasza współpraca układała się na najwyższym poziomie oraz aby obie strony wynosiły ze współpracy obopólną korzyść.

Cennik outsourcingowy

Przykład wyceny dla następującej firmy:
Firma posługuje się pojedynczym serwerem plików i potrzebuje serwisu 15 stacji roboczych. W firmie tej działa sieć komputerowa podłączona pojedynczym łączem do Internetu zabezpieczona routerem/firewallem dla bezpieczeństwa pracy. Jest firmą o pojedynczej lokalizacji,a w swoich zasobach ma kilka aktywnych urządzeń sieciowych np. drukarki. Zakresem obsługi informatycznej objęte są wszystkie urządzenia komputerowe danej firmy lub przedsiębiorstwa.

Cennik obsługi informatycznej firm

Rodzaj obsługiGodzinowyRyczałtowy
StandardPremium
Czas reakcji na usterkęnatychmiast *do 48hdo 24h
Ilość godzin w pakiecie03030
Koszt obsługi poza pakietem199 zł/h99 zł/h149 zł/h
Koszty dojazduW cenie obsługiW cenie obsługi
Cena199 zł2970 zł4470 zł

* Plus ewentualny dojazd do klienta.

Uwagi:
Powyższy cennik jest orientacyjny - dotyczy typowego przypadku i może się różnić w ofercie.
Zaawansowane i rozbudowane systemy komputerowe podlegają odrębnej wycenie!
Podane ceny są cenami netto.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
W celu uzyskania szczegółów oraz konkretnej oferty - prosimy o kontakt!

Od 2002 roku
Biuro obsługi klientów